Consulta les condicions d’ús i la política de privacitat i de cookies de la web del RACC.

CONDICIONS D'ÚS

1. DEFINICIONS

En aquestes condicions d’ús, els següents termes significaran:

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya, amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, inscrit a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 43035, (CIF: G-08307928); societat propietària dels portals.

Condicions d’ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre el RACC i l’usuari, en l’accés al portal i l’ús d’aquest per l’usuari.

Condicions de contractació: Els termes i les condicions que regulen els contractes electrònics dels productes i serveis RACC oferts al portal i als quals queda subjecte l’usuari que decideix contractar aquests productes.

Portal: El conjunt de pàgines web ubicades al lloc d’internet (url) www.racc.cat.

Productes: Els béns i serveis que s’ofereixen a través del portal perquè l’usuari els valori i adquireixi.

Usuari: La persona física o jurídica que accedeix al portal i l’usa.

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El servei

El servei prestat pel RACC és el d’oferir als usuaris gratuïtament l’accés al portal i l’ús d’aquest, a través de les pàgines web del qual poden obtenir informació sobre diversos productes i serveis comercialitzats pel grup d’empreses RACC, com per exemple: (1) pòlisses d’assegurança ofertes per RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida, accidents i malaltia (inclòs el ram d’assistència sanitària) amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Número de registre: C0708A58201740, Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la D.G.S.F.P.; (2) viatges oferts per l’agència de viatges RACC Travel S.L., amb domicili a l’av. Diagonal, 687 de Barcelona, CIF: B-65365975, organització tècnica: RACC TRAVEL-GC-275-MD, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 42046, foli 163, full B 400269, inscripció 1; (3) telefonia mòbil (RACCTel); (4) vehicles.

L’adquisició de productes o serveis no requerirà el registre previ al portal.

L’usuari quedarà sotmès a les condicions específiques establertes per a cada servei o producte, com ara el pagament d’un preu.

El RACC no és el venedor dels productes o serveis si no s’estableix així expressament en cada producte. L’usuari reconeix i accepta que algunes compres de productes o serveis són transaccions amb el venedor o oferent respectiu dels productes, i no amb el RACC. Els productes i serveis que s’ofereixen al portal inclouen els impostos aplicables i, si escau, les despeses d’enviament que corresponguin. Aquests preus són orientatius i poden patir alteracions. Els preus definitius es confirmaran en el moment de fer la reserva dels productes o dels serveis contractats.

A més, els usuaris també podran enllaçar amb les pàgines web de Fundació RACC (fundacio.racc.cat) i MotorSport (motorsport.racc.cat).

2.2 Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris:

Les transaccions de l’usuari amb els tercers publicitaris trobats al portal, o a través del portal, són únicament i exclusiva entre l’usuari i els publicitaris. L’usuari reconeix i accepta que el RACC no serà responsable dels danys i perjudicis, del tipus que siguin, que resultin de les transaccions o de la presència d’aquests publicitaris al portal. En concret, el RACC no garanteix ni es responsabilitza dels vehicles oferts al portal, perquè el contracte de compravenda d’aquests se subscriu amb el venedor (concessionari, o particular en el cas dels vehicles de segona mà).

Enllaços: L’establiment d’enllaços no implica en cap cas l’existència de cap relació entre el RACC i el titular del lloc web corresponent. Qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (d’ara endavant, enllaços) amb altres llocs web (www) possibilitats des del portal no comporten una garantia del RACC a l’usuari.

2.3 Parts contractants i disputes

Si no s’estableix expressament el contrari, el RACC no és part de, ni està involucrat en, ni és responsable de les transaccions, els acords, els contractes o les disputes entre els usuaris i el venedor respectiu del producte. En cas de disputes, l’usuari allibera el RACC, i els seus agents i treballadors, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionats o sorgits d’aquests acords, transaccions, contractes o disputes.

3. ÀREA PRIVADA

3.1 Accés

L’accés a l’Àrea Privada requereix el registre previ que únicament podran fer els clients del RACC. L’usuari registrat podrà consultar els diversos productes o serveis que tingui contractats amb el RACC, així com gestionar les comunicacions amb el RACC.

El client RACC que triï registrar-se al portal, introduirà el NIF i la data de naixement, dades que li permetran ser identificat com a soci del RACC. Posteriorment, també haurà d’introduir una contrasenya d’accés al mòdul de registre del portal. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de totes i cadascuna de les transaccions que faci a través d’aquest. L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a prendre totes aquelles mesures que siguin útils per mantenir-la en secret. L’usuari és el responsable únic i exclusiu de la custòdia i de l’ús, autoritzat o no, per terceres persones.

El client RACC haurà de comprovar que les seves dades són correctes i, en cas que no hi consti la seva adreça de correu electrònic, l’haurà d’introduir.

L’ús del correu electrònic i la contrasenya d’un usuari s’entendrà dut a terme en nom de l’usuari. En aquest sentit, l’usuari haurà de notificar immediatament al RACC, com a propietari del portal, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació que vulgui fer de la seva adreça de correu electrònic o de la contrasenya.

L’usuari té coneixement que l’accés al portal fent servir la identitat o contrasenya d’un altre usuari, i també l’obtenció, l’ús o la difusió de dades personals d’altres usuaris, pot constituir una infracció legal i, eventualment, penal.

En relació amb el procediment de registre al portal, l’usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar-la i mantenir-la al dia durant tot l’ús del portal.

3.2 Baixa

El RACC podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagin acordat.

Així mateix, el RACC donarà de baixa l’usuari registrat quan aquest perdi la condició de soci, condició imprescindible per a l’accés a l’Àrea Privada.

Per part seva, l’usuari registrat podrà donar-se de baixa com a usuari del portal a través del mòdul “Les meves dades” de l’Àrea Privada.

4. DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS (registrats o no)

4.1 Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del portal sempre té lloc sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que el RACC pateixi com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès l’usuari per virtut d’aquestes condicions d’ús o de la llei en relació amb l’ús del portal.

4.2 Compliment de les lleis

L’usuari es compromet a accedir al portal i a fer-lo servir d’acord amb la llei, les condicions d’ús, i també amb la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no fer servir el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers de qualsevol manera.

4.3 No interferència del portal

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del portal material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris de fer servir el portal i gaudir-ne; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, danyí, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin originar reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o altres components danyosos capaços d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l’usuari no estigui facultat per a transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que (i) no interferirà en el portal o en els servidors connectats al portal i obeirà els requeriments, sistemes i procediments del portal; (ii) no obtindrà accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; (iii) no influirà en el portal de manera que afecti negativament les transaccions d’altres usuaris; (iv) no amenaçarà ni coaccionarà altres usuaris; (v) no emmagatzemarà ni recopilarà dades personals o professionals d’altres usuaris; (vi) no actuarà de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vi) no durà a terme pràctiques que representin competència deslleial.

L’usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament que no mostrarà, vendrà, transmetrà, emprarà, emmagatzemarà, extraurà o explotarà els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris.

4.4 Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Llegeix la Política de Privacitat.

5. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DEL PORTAL

El RACC podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina del portal. La navegació pel portal implica (i) l’acceptació de les condicions d’ús del portal i que (ii) l’acceptació és permanent, constant i ratificada, i aquesta acceptació s’entendrà sempre referida a les condicions d’ús vigents en cada moment.

6. DRETS DE PROPIETAT

L’usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol software emprat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés del RACC, l’usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el seu contingut. L’usuari no podrà connectar el portal amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés al portal a terceres parts.

No llicència: El RACC no atorga cap llicència ni autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu contingut.

7. INDEMNITZACIÓ

L’usuari defendrà, mantindrà indemne i indemnitzarà el RACC, les seves filials, directius, propietaris, treballadors, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que els ocasioni com a conseqüència (i) de l’ús del portal per l’usuari, (ii) de l’incompliment per l’usuari de les condicions d’ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l’usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l’usuari.

8. GENERAL

8.1 Comunicacions

Totes les comunicacions que hagin de fer-se el RACC i l’usuari es faran per correu electrònic (i) quan s’adrecin al RACC, a l’adreça electrònica inforacc@racc.es y, (ii) quan s’adrecin a l’usuari, a l’adreça electrònica que aquest hagi comunicat. L’usuari també podrà comunicar-se amb el RACC a través de l’Oficina Virtual del RACC a Facebook i Twitter.

La resposta del RACC dependrà del volum de correus i missatges rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, tot i que sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el funcionament correcte del correu electrònic o dels missatges ni en la recepció ni en l’enviament.

Les dades facilitades per l’usuari en el correu electrònic o missatge seran tractades d’acord amb les disposicions vigents en matèria de la LOPDCP.

8.2 Llei aplicable i jurisdicció competent

El portal i les condicions d’ús es regiran i interpretaren per les lleis vigents a Espanya.

El RACC i l’usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de, o que estigui relacionada amb, aquestes condicions d’ús o el portal. Amb aquesta finalitat, les reclamacions es podran presentar per telèfon, per correu electrònic o be al web del RACC.

En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, seran competents per a resoldre-la els jutges o tribunals que corresponguin segons la normativa vigent.

Així mateix, l’informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea mitjançant el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.3 Cessió o transmissió

Els drets i les obligacions de l’usuari al portal no podran ser cedits ni transmesos, totalment o parcialment, per l’usuari a tercers sens el consentiment previ del RACC amb aquesta finalitat.

L’usuari autoritza, des d’ara, al RACC a cedir els seus drets i les seves obligacions al portal a tercers exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat política de privacitat, i sempre d’acord amb el previst a la LOPDCP.

8.4 Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula del portal o d’aquestes condicions d’ús fos declarada totalment o parcialment nul•la o ineficaç, la nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d’aquesta, que sigui nul•la o ineficaç. La resta de clàusules del portal o d eles condicions d’ús subsistiran. Aquesta disposició, o la part d’aquesta que sigui afectada, es tindrà per no posada, tret que afecti les clàusules o condicions d’ús de manera integral, per ser-hi essencial.

8.5 Acord únic

Les condicions d’ús contenen l’únic acord entre les parts sobre l’objecte de la relació jurídica entre totes dues.

9. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA DE PRODUCTES I SERVEIS RACC

9.1.1. Accés a les condicions

Las presentes Condiciones de contratación a distancia se encuentran en todo momento a disposición de los Usuarios, pudiendo accederse a las mismas en el pie de página del portal. Estas Condiciones pueden ser modificadas en cualquier momento, motivo por el cual se recomienda a los Usuarios su lectura y revisión en cada ocasión que contraten un producto y/o servicio. Es imposible contratar aquestes condicions de contractació a distància es troben sempre a disposició dels usuaris, i s’hi pot accedir a peu de pàgina del portal. Aquestes condicions poden ser modificades en qualsevol moment, motiu pel qual es recomana als usuaris que les llegeixin i revisin cada copo que contractin un producte o servei.

És impossible contractar cap producte o servei sense acceptar prèviament aquestes condicions i la política de privacitat, i també les condicions aplicables al contracte corresponent del producte o servei concret que s’estigui contractant.

9.1.2. Informació sobre la contractació a distància

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de contractació a distància, el RACC fa constar la següent informació:

a) Tràmits que cal seguir per formalitzar el contracte:
L’usuari haurà d’omplir el formulari corresponent amb les dades personals. Les dades personals sol·licitades queden subjectes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari constitueix l’acceptació de la prova inequívoca del consentiment a contractar el producte o servei, o bé, en cas de tractar-se de productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), prova inequívoca de la sol·licitud de contractació. El règim de tractament de les dades serà el que s’especifica a la Política de Privacitat.

Finalitzat el procés de contractació, l’usuari rebrà un correu electrònic a l’adreça que hagi indicat en un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores. Al correu electrònic se l’informarà del producte o servei contractat o sol·licitat i s’hi inclourà un enllaç a les condicions contractuals aplicables al producte o servei contractat. Es recomana la impressió o descàrrega d’aquestes, perquè les condicions contractuals poden ser objecte de modificació posterior, i al portal es mantindran les últimes vigents.

La confirmació del contracte, a través de qualsevol mitjà de comunicació, pel RACC a l’usuari implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1.262 del Codi Civil. L’alta efectiva o el lliurament del producte o servei adquirit per l’usuari tindrà lloc segons el previst a la pàgina corresponent de cada producte o servei i segons la informació que en cada cas proporcioni el RACC a l’usuari.

En cas que es tracti de productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), l’usuari rebrà informació sobre l’estat de la seva sol·licitud i, finalment, en cas que aquesta sigui acceptada, rebrà la confirmació de compra, la qual cosa implicarà el perfeccionament del contracte d’acord amb el que disposa l’article 1.262 del Codi Civil.

b) Arxiu del document electrònic en què es formalitza el contracte:
L’arxiu del correu electrònic es farà mitjançant la incorporació d’aquest en una base de dades.

c) Mitjans tècnics posats a disposició de l’usuari per identificar i corregir errors en la introducció de les seves dades:
L’usuari podrà identificar i corregir les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu que s’especifiqui en cada cas, o a través de l’Oficina Virtual de RACC a Facebook i Twitter.

d) Llengua en què es podrà formalitzar el contracte:
L’usuari podrà omplir el formulari, accedir a les condicions de contractació i rebre-les en castellà i català.

El preu, la forma de pagament, els terminis de lliurament, les garanties i les devolucions dels productes o serveis estan especificats a la pàgina del producte o servei que es contracti.

L’usuari podrà imprimir quan vulgui les condicions de contractació, o descarregar-les a l’ordinador.

La posició que ocupa l’usuari al contracte electrònic no podrà ser cedida ni transmesa, totalment o parcialment, a un tercer sense el consentiment previ del RACC o de l’oferent o venedor del producte o servei.

L’usuari accepta que el RACC pugui cedir la seva posició als contractes electrònics a un tercer, informant-ne l’usuari, i sempre que el tercer assumeixi el compliment de les comandes.

Amb l’objectiu de facilitar la contractació i rebre informació de nous productes o serveis, l’usuari, d’acord amb el que estableix l’article 22.1 de la Llei 34/2002, autoritza el RACC perquè li enviï publicitat per correu electrònic sobre els productes o serveis que ofereix el RACC.

9.1.3. Productes i serveis

Els productes i serveis que ofereix el RACC són accessibles al portal. A cada pàgina web s’especifica el preu, les promocions, la forma de pagament, les condicions de contractació i informació diversa sobre el producte o servei de què es tracti.

9.1.4. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari coneix i accepta que l’accés i ús del Portal, així com la selecció i tramitació de comandes de productes i/o serveis l’efectua lliurement, i prèvia i degudament informat de les condicions de contractació.

En conseqüència, des de la llibertat i autonomia de la seva voluntat, l’usuari es fa responsable del compliment dels compromisos assumits en els contractes electrònics que subscriu, i assumeix la responsabilitat derivada dels actes i contractes que pugui subscriure RACC amb Proveïdors i tercers amb vista a donar compliment a la comanda cursada i acceptada.

9.1.5. Drets de l’usuari

L’usuari, amb el compliment dels seus compromisos, adquireix el dret a rebre el producte o servei en els termes i les condicions establerts a les condicions de contractació.

9.1.6. Garantia comercial i drets del consumidor

En els termes que estableix la normativa vigent en matèria de defensa de consumidors i usuaris, en el cas de productes l’usuari té el dret a la reparació d’aquests, al fet que li siguin substituïts, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte. El termini de garantia és de 2 anys a comptar des de la data de lliurament. La garantia comercial que addicionalment ofereixin els productes constarà identificada al marge de cadascun d’ells com a condicions específiques.

En el cas de serveis, aquests queden garantits d’acord amb el que disposa la normativa específica que els sigui aplicable. Aquells en què no hi hagi una normativa específica, el termini serà de 6 mesos des que finalitzi l’última activitat en què consisteixi la prestació.

9.1.7. Dret de desistiment

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, l’usuari que contracti a distància tindrà el dret a desistir del contracte en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte objecte del contracte, o des que es formalitzi el contracte si l’objecte és la prestació de serveis.

Aquest dret es podrà exercir seguint les instruccions indicades en el document de desistiment de compra. El dret de desistiment no serà aplicable en aquells contractes de prestació de serveis l’execució dels quals hagi començat, amb l’acord del consumidor i de l’usuari, abans de finalitzar el termini de 14 dies naturals.

9.1.8. Exempció de responsabilitat del RACC

El RACC no es fa responsable de les interrupcions del servei de contractació electrònica que es derivin de fets aliens a la seva organització, i més especialment dels que tinguin origen o causa en les xarxes de comunicació a través de les quals funciona i es gestiona el portal i les mateixes comunicacions per correu electrònic.

9.1.9. Durada del servei

El RACC es reserva la facultat unilateral de cancel·lar la contractació electrònica de qualsevol dels productes o serveis en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho als usuaris, i amb l’única obligació de complir els contractes subscrits amb anterioritat a la cancel·lació.

9.1.10. Mitjans de pagament

El pagament es farà mitjançant targetes VISA i MasterCard. En cas que el producte o servei contractat comporti l’abonament d’una quota periòdica, es demanarà l’IBAN.

El RACC manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament emprat per l’usuari. Només l’entitat que processa el pagament té accés a aquestes dades per a la gestió dels pagaments i cobraments.

El procés de pagament funciona sobre un servidor segur que empra el protocol TLS (Transport Layer Security). És un protocol criptogràfic que proporciona una comunicació segura per internet, de manera que les dades es transmeten al RACC xifrades, i n’eviten la lectura o manipulació per tercers.

En cas que es contractin productes o serveis de contractació diferida (subjectes a situació de solvència, anàlisi de riscos, etc.), l’usuari rebrà informació sobre l’estat de la seva sol•licitud. En cas que no sigui acceptada, el RACC li ho comunicarà i procedirà, si escau, al reembossament de l’import que hagi estat abonat per l’usuari.

9.1.11. Comunicacions

Llegeix l’apartat 8.1 de les Condicions d’ús.

9.1.12. Llei aplicable i jurisdicció competent

Llegeix l’apartat 8.2 de les condicions d’ús

10. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA DE SERVEIS FINANCERS

10.1 Productes i serveis

Els productes i serveis de caràcter assegurador són oferts per la societat RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agència d’Assegurances Exclusiva de GACM SEGUROS GENERALES COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., autoritzada per operar en el ram de les assegurances de vida, accidents i malaltia (inclòs el ram d’assistència sanitària) amb AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Número de registre: C0708A58201740, Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la D.G.S.F.P.

Els altres productes financers són oferts pel RACC.

10.2 Preus

Els preus dels diversos productes i serveis són els que resulten de les dades que l’usuari ha facilitat i, per tant, estan subjectes a modificacions segons les circumstàncies de cada cas. Alguns dels serveis financers oferts a través del portal són de caràcter assegurador, per la qual cosa el període de validesa de la informació és el que estableixi cada companyia asseguradora.

10.3 Dret de desistiment

La facultat de desistir del contracte només és aplicable quan aquest s’hagi conclòs amb les condicions d’una venda a distància. El termini per exercir-lo en els casos de contractació d’una assegurança és de 14 dies naturals des de la formalització del contracte. Tanmateix, en el cas de l’assegurança de vida, serà de 30 dies naturals a partir del moment en què s’informi el consumidor que el contracte ha estat formalitzat.

El dret de desistiment no s’aplicarà als següents contractes d’assegurança: els de viatge o equipatge de durada inferior a un mes, els que donin compliment a una obligació d’assegurament del prenedor, els que tenen un efecte inferior al termini de desistiment, o aquells que s’hagin executat a petició expressa del consumidor.

Aquest dret es podrà exercir seguint les instruccions indicades al . En cas que s’executi el contracte, es perdrà el dret de desistiment.

10.4 Reclamacions

Per formular una queixa o reclamació d’alguna assegurança del Grup GACM que l’usuari hagi contractat a través del RACC, pot descarregar i omplir el formulari específic per aquest acció, d’acord amb el reglament de funcionament del Servei d’Atenció i Defensa del Client del Grup GACM. Dita reclamació serà revisada i estudiada, i es comunicarà a l’usuari la seva resolució dins dels terminis legalment establerts.

L’òrgan administratiu supervisor de la nostra activitat mediadora i asseguradora és la Dirección General de Seguros (DGS), pg. de la Castellana, 44, 28046 Madrid.

Versions de las Condiciones de Uso

Versió Data
Inicial 25/05/2018
Versió 2 14/08/2018
Versió 3 16/04/2020
Última actualització 17/06/2021

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Consulta la política de privacitat i de videovigilancia del RACC.

La seva privacitat és molt important per al RACC. Hem redactat aquesta política de privacitat per proporcionar-li informació sobre les dades personals que recopila el RACC a través de les nostres interaccions amb vostè, i sobre com utilitzem aquestes dades i amb quina finalitat.

Tingui en compte que, quan ens referim a «dades personals», ens estem referint a tota la informació sobre una persona física (no a una empresa) identificada o la identitat de la qual es pugui determinar.

Quines dades personals recopila el RACC?

Les dades que recopilem depenen del context de les seves interaccions amb el RACC, així com dels productes i serveis que decideix contractar. Entre les dades que recopilem es poden incloure noms i dades de contacte, dades demogràfiques, dades de pagament i credencials d’identificació.

També podem obtenir dades personals de tercers, principalment de:

– Fonts disponibles públicament, com ara bases de dades governamentals obertes o altres dades de domini públic.
– Agents de dades dels quals obtenim dades demogràfiques per complementar les dades que recopilem.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és el RACC o l’empresa del nostre grup que li ofereix el servei contractat.

– Identitat: Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC o el Club), amb NIF: G-08.307.928, o l’empresa del Grup RACC que ofereix el servei contractat (vegeu www.racc.es/quienessomos).

– Adreça postal: Avinguda Diagonal, 687, 08028 Barcelona.

– Telèfon: 900 357 357

– Correu electrònic: inforacc@racc.es

– Contacte del Delegat de Protecció de Dades del RACC: dporacc@racc.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Al RACC tractem les dades que ens proporcioni, en qualsevol moment de la seva relació amb el Club, amb les finalitats següents:

1. Finalitats relacionades amb la relació contractual o orgànica que l’uneix al RACC

– Gestionar la seva condició com a soci del RACC.

– Comunicar-li els beneficis i avantatges dels quals gaudeix com a soci del RACC.

– Prestar-li els serveis contractats com a client o soci del RACC.

– Rebre la informació sol·licitada.

– Agilitzar la gestió, l’administració, l’estudi, la revisió, l’acceptació o el rebuig de les sol·licituds dels productes o serveis a través del portal.

– Facilitar a l’usuari l’accés i ús ràpid i correcte del portal.

Aquest tractament és necessari per formalitzar la seva condició com a soci del RACC o per prestar-li el servei que ens sol·licita. L’oposició al tractament de les seves dades relacionades amb la seva alta al Club o amb la contractació de qualsevol producte o servei comportarà la baixa immediata de la seva condició de soci o la no prestació del producte o servei contractat.

2. Finalitats basades en l’interès legítim del RACC

– Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès.

– Elaborar un perfil comercial que ens permeti optimitzar la finalitat anterior. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil amb una finalitat diferent de la indicada. En particular, el perfil comercial no tindrà en cap cas finalitats d’scoring.

– Comunicar les seves dades a empreses del Grup RACC (vegeu www.racc.es/quienessomos) amb finalitats administratives o per donar compliment a obligacions legals, com ara la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

3. Finalitats que requereixen el seu consentiment exprés

– Oferir o recomanar-li serveis o productes del RACC que puguin ser del seu interès amb posterioritat a la seva baixa com a soci, o a la fi de la prestació dels serveis contractats o pels quals ha mostrat interès.

Aquest tractament es realitzarà únicament si vostè ha prestat el seu consentiment a través de la casella habilitada a aquest efecte. La falta de consentiment a qualsevol de les finalitats indicades no tindrà cap conseqüència en la relació contractual o orgànica que manté amb el RACC.

Li recordem que, en qualsevol moment, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, especialment en el cas de l’enviament d’ofertes comercials.

L’enviament de qualsevol informació, oferta o recomanació es podrà realitzar per qualsevol mitjà, tant físic com telemàtic (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades es comunicaran al Grup RACC. La relació d’empreses del Grup RACC, la trobarà a www.racc.es/quienessomos. La comunicació de les seves dades es realitzarà amb les finalitats següents:

– Oferir o recomanar-li serveis o productes del Grup RACC que puguin ser del seu interès.

– Complir obligacions legals. El RACC comunicarà les seves dades als organismes públics i judicials competents quan tingui l’obligació legal de fer-ho.

– Amb finalitats administratives internes, com ara facilitar la contractació de productes i serveis d’altres entitats del Grup RACC.

A més, les seves dades es comunicaran a terceres empreses quan Vè. adquireixi, a través del RACC, productes i/o serveis subministrats, organitzats i/o prestats per aquestes. La finalitat d’aquesta comunicació i la base de la legitimació del tractament de les dades és l’execució del contracte.

Així mateix, l’informem que determinats proveïdors de serveis del RACC, nacionals i internacionals, poden tenir accés a les seves dades i tractar-les en nom i per compte del Club en el marc de la seva prestació de serveis (assessorament jurídic, empreses de serveis informàtics, empreses de seguretat, centre de trucades, etc.).

Quins són els seus drets en facilitar-nos les seves dades?

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, de portabilitat, de rectificació, de supressió, de limitació i d’oposició a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

– El dret d’accés li permet conèixer i obtenir gratuïtament la informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

– El dret de portabilitat li permet sol·licitar el lliurament de les seves dades en un format estructurat d’ús comú i de lectura mecànica i interoperable o, sempre que la tecnologia ho permeti, que transmetem directament les seves dades a un altre responsable.

– El dret de rectificació li permet corregir errors, modificar les dades que resultin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

– El dret de supressió li permet sol·licitar que se suprimeixin, sense perjudici del deure de bloqueig, les dades objecte del tractament.

– El dret de limitació li permet, en determinats supòsits que la llei preveu, sol·licitar que les seves dades es bloquegin i se’n limiti l’accés únicament a l’efecte de la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic.

– El dret d’oposició li permet sol·licitar que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que s’aturi aquest tractament.

– El dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en mitjans automatitzats, si la decisió té efectes jurídics sobre vostè o li afecta significativament de manera similar.

Per exercir els drets especificats pot utilitzar els formularis que tenim a la seva disposició a: www.racc.es/LOPD.

També pot exercir qualsevol d’aquests drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades del RACC, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: dporacc@racc.es; o per correu postal a: Avinguda Diagonal, 687, 08028 Barcelona (a/ Delegat de Protecció de Dades del RACC). Vostè ha d’aportar una còpia del seu DNI o del document oficial que l’acrediti.

També té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària a: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les seves dades ens han estat facilitades directament per vostè, o bé pel soci que ha contractat la modalitat corresponent, o bé a través d’altres empreses del Grup RACC, o bé a través de fonts d’informació obertes i d’accés públic.

Aquestes fonts obertes poden ser diaris i butlletins oficials, registres públics, guies telefòniques, llistes de persones pertanyents a col·legis professionals, llistes oficials per a la prevenció del frau, xarxes socials i Internet, i terceres empreses a les quals vostè ha prestat el seu consentiment per cedir les seves dades al RACC.

Les categories de dades que es tracten són dades d’identificació (nom, cognoms i DNI) i de contacte (adreça posta i electrònica i número de telèfon).

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

En tot cas, una vegada cursada la seva baixa del Club o en finalitzar l’últim contracte o servei que hagi contractat amb el RACC, per qualsevol motiu, les seves dades es cancel·laran automàticament transcorreguts 5 anys, en el cas dels exsocis, o 1 any, en el cas dels exclients.

Vostè també podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i nosaltres passarem a cancel·lar les seves dades.

La cancel·lació de les seves dades es realitzarà per bloqueig. Amb aquest mètode, el RACC no tindrà accés a les seves dades i només les tractarà per posar-les a disposició de les autoritats públiques o judicials i per atendre les possibles responsabilitats relacionades amb el tractament de les dades, en particular per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals mantingudes amb el RACC, i passarem a suprimir-les físicament quan hagin transcorregut aquests terminis.

SI VOSTÈ HA SOL·LICITAT LA TARGETA RACC MASTER, L’INFORMEM DEL SEGÜENT:

Quines dades personals es tractaran?

Les dades d’identificació i la domiciliació bancària facilitada al RACC per a la domiciliació de la quota de soci.

Una vegada activada la targeta, RACC comunicarà a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.O. (Grup”la Caixa”) o a Banc Sabadell, S. a. les actualitzacions o modificacions de les seves dades.

Sobre la base de l’interès legítim del RACC en la gestió integral dels productes i serveis que ofereix als seus socis, el RACC accedirà a la informació que li permeti conèixer l’estat de la Targeta RACC Màster (alta, bloqueig, baixa o retirada), la informació agregada de consum efectuada a través de la targeta, el sector d’activitat, el comerç i el límit de Crèdit disposat, per a les següents finalitats:

  • Atendre les incidències i/o peticions dels nostres socis derivades de la tinença o ús de la Targeta RACC Màster.
  • Elaborar i gestionar els programes de fidelització, campanyes d’incentivació i càlculs de bonificacions i descomptes dirigits als socis del RACC.

En cas que les entitats bancàries comptin amb el consentiment específic del soci, el RACC accedirà a la informació detallada i personalitzada dels consums efectuats a través de la Targeta RACC Màster, i el límit del crèdit d’aquesta, perquè el RACC pugui tractar-la amb finalitats comercials inclosa l’elaboració de perfils.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

El consentiment de l’interessat per a la tramitació de la sol·licitud de la targeta.

L’interès legitimo per a la gestió integral dels productes i serveis que el RACC ofereix als seus socis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Si la seva domiciliació bancària és del Grup la Caixa, RACC comunicarà les seves dades personals a CaixaBank Payments E.F.C. E.P., S.A.O. (Grup”la Caixa”), amb CIF A-58513318 i amb domicili en la Gran Via Carles III, 94 Torre Oest, 08028 de Barcelona. Si la seva domiciliació bancària és de qualsevol altra entitat bancària, RACC comunicarà les seves dades personals a Banc Sabadell, S. a., amb CIF A-08000143 i amb domicili en pl. Sant Roc, núm. 20, de Sabadell, 08021.

Amb quina finalitat es comunicaran les seves dades a les entitats financeres?

Perquè les esmentades entitats financeres puguin estampar la targeta de crèdit, que es remetrà sense activar, i perquè l’usuari pugui tramitar-ne la sol·licitud de contractació, si hi està interessat. Així mateix, i amb aquesta finalitat, s’enviaran a l’usuari, juntament amb la targeta, les condicions contractuals i les instruccions d’activació.

Quant de temps conservaran les seves dades aquestes entitats financeres?

Durant un màxim de cinc mesos, si vostè no ha activat la targeta. Un cop transcorregut aquest termini, les dades es cancel·laran si l’usuari no ha sol·licitat la formalització del contracte. En el cas d’haver-la activat, les seves dades es conservaran d’acord amb el que estableix el contracte amb l’entitat bancària.

Quins són els seus drets davant les entitats financeres?

En qualsevol moment podrà accedir a les seves dades per sol·licitar-ne la consulta, l’actualització, la rectificació o la cancel·lació, adreçant-se a:

– A CaixaBank Payments, E.F.C. E.P., S.A.U., amb CIF A-58513318 i domicili a Madrid, carrer Caleruega 102, CP 28033; o

– A Banc Sabadell, S.A. (Banc Sabadell), amb CIF A-08000143 i domicili a Alacant, Av. Óscar Esplá, 37, CP 03007

Videovigilància en instal·lacions del Grup RACC

Responsable del tractament: les seves dades personals són tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (GRUP RACC). Pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del RACC a través de l’adreça següent: dporacc@racc.es.

Finalitat del tractament: les dades personals seran tractades amb finalitats de videovigilància i seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

Legitimació del tractament: el tractament de les seves dades personals es porta a terme sobre la base de l’interès legítim en la protecció de les persones, els béns i les instal·lacions del RACC.

Destinataris: en cas que siguin sol·licitades, les imatges poden ser facilitades a jutges o tribunals o bé als cossos i les forces de seguretat de l’Estat que sol·licitin les gravacions. Aquesta comunicació s’empara en el compliment d’una obligació legal i en la prevenció de delictes.

Conservació de les dades: les imatges s’eliminaran en el termini màxim d’un mes des que s’hagin pres, llevat que calgui conservar-les per requeriment de les autoritats. Els sistemes de gravació s’ubicaran en un lloc vigilat o d’accés restringit, i només tindrà accés a les imatges el personal autoritzat.

Drets: Ud. puede ejercer los siguientes derechos: acceso, supresión, y limitación pot exercir els drets d’accés, supressió i limitació del tractament adreçant-se al delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dporacc@racc.es o per correu postal adreçant-se a: Avinguda Diagonal, 687 – 08028 Barcelona (a l’atenció del delegat de Protecció de Dades del RACC). Ha d’aportar una còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.

Informació bàsica de Servihogar Gestión 24H quan actúa com a responsable del tractament:

SERVIHOGAR GESTIÓN 24HORAS, S.L.U., empresa del Grup RACC que presta serveis d’assistència tècnica, reparacions, instal·lacions i millores a la llar, amb C.I.F. B-66774183 i domicili a Av. Del Vents, 9, 5ª de BADALONA, com a responsable del tractament de les seves dades, utilitzarà les dades facilitades per prestar el servei sol·licitat i realitzar un seguiment d’aquest per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics.

Aquests tractaments els realitzarem sobre la base de la seva sol·licitud de servei. Pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, revocació del consentiment i impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades per correu electrònic a dporacc@racc.es. Pot consultar la informació addicional sobre el Tractament de les seves dades a la política de privacitat del Grup RACC.

Aquesta política de privacitat està subjecta a actualitzacions?

Sí, és possible que modifiquem la nostra política de privacitat a mesura que incorporem nous serveis i productes a la nostra oferta, i quan la tecnologia i la legislació canviïn.

Per saber quan s’ha revisat aquesta política de privacitat per última vegada, ha de consultar la llegenda «última actualització» que apareix a la part inferior d’aquesta pàgina.

Ens comprometem a tenir l’última versió de la nostra política de privacitat accessible en tot moment al nostre web.

Versions de la Política de Privacitat

Versió Data
Inicial 25/05/2018
Versió 2 14/08/2018
Última actualització 16/04/2020
Versió Data
Inicial 25/05/2018
Versió 2 14/08/2018
Última actualització 16/04/2020

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Aquest web utilitza cookies i/o tecnologies similars que enmagatzemen i recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden servir per a finalitats molt diverses com, per exemplereconèixer-te com a usuariobtenir informació sobre els teus hàbits de navegació, o personalitzar la forma en què es mostra el contingutEls usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen en aquesta política. 

Excepte en el cas de les cookies d’anàlisis, les cookies tenen un efecte sobre la privacitat dels usuaris donat que, per regla general, permet relacionar el seu contingut amb l’adreça IP de connexió i amb altres dades de caràcter personal de l’usuari, com els aportats voluntàriament per aquests. 

Aquest lloc web és accessible sense necessitat que estiguin activades les cookies, si  poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis determinats que requereixen d’una major seguretataixí com algun dels serveis prestats mitjançant la nostra pàgina web. 

Quins tipus de cookies fa servir aquesta pàgina web?

Tipus de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació de serveis oferts en el mateix. Al navegar per aquest lloc web fem servir diferents tipus de cookies, com són les cookies de sessió i les cookies persistents.

Les de sessió són les dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen a l’acabar la sessió.

Les galetes persistents són aquelles en què les dades segueixen emmagatzemades en el terminal de l’usuari i que poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys. A mésaquestes cookies poden ser pròpiesés a dircreades i gestionades per RACC o de tercersés a dircreades i gestionades per tercers aliens al RACC.

continuaciót’oferim informació de les mateixes i l’opció d’acceptar o rebutjar el seu ús en el teu equip. 

Finalitats i gestió de les cookies

T’indiquem les finalitats de les cookies que utilitzem, i pots acceptar o rebutjar la utilització de cadascuna d’elles o si ho prefereixes pots configurar-les, acceptar-les en el següent enllaç: 

Com puc gestionar les cookies?

Es pot acceptar o rebutjar les cookies en el següent enllaç: 

També es pot acceptar o rebutjar les cookies modificant la configuració del navegador, ot i que rebutjar-les pot impedir que els mecanismes de seguretat funcionin correctament per a determinats serveis que requereixen una major seguretat, així com alguns dels serveis prestats a través de la nostra pàgina web. Tot seguit et donem les instruccions per activar i per eliminar les cookies:

Actualització de la política de Cookies

La política de cookies es podrà modificar d’acord amb les exigències legals, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que en consultin el contingut.

Si vols més informació sobre l’ús de cookies, pots posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica següent: inforacc@racc.es